Algemene voorwaarden

Als vzw kringloopcentrum Teleshop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vzw Kringloopcentrum Teleshop
Alfred Nichelsstraat 14
9300 Aalst
info@teleshop-aalst.be
053/78 61 73

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door vzw kringloopcentrum Teleshop verwerkt voor het opvolgen van aanvragen voor specifieke diensten (zijnde een ophaling van goederen, contactformulier), het versturen van een nieuwsbrief en marketinggericht onderzoek, het registeren van deelnemers die deelnemen aan wedstrijden. Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail.
De gegevens die u aan ons geeft geven wij niet aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Bewaartermijn
vzw kringloopcentrum Teleshop bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoek kunnen uitvoeren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
vzw kringloopcentrum Teleshop kan zijn privacy statement (versie 1, 23 mei 2018) wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.